Welcome - www.mocktest.co.kr

This site was created to establish an automatic scoring system
based on the accredited test evaluation method.
Your mock test answers are only used to build the system.

Contact: https://www.facebook.com/hanul6696

LOGIN

[ách làm bài thi - Bài thi Nói TOEIC lần 1] nếu như bạn đã đăng kí tài khoản thao hướng dẫn rồi thì hệ thống sẽ đăng kí tài khoản cho bạn , sau khi hệ thống nhận được thông tin tài khoản là số điện thoại của bạn thì bạn có thế bắt đầu thi ngay sau đó.